I. INFORMACJE O SKLEPIE

Sklep internetowy działający pod adresem www.classicauto.pl prowadzony jest przez RALYANDRACE sp. z o.o. z siedzibą w Jarocin, ul. Jarosława Dąbrowskiego, nr 7, 63-200 posługującą się NIP 6172225260, REGON 524109599; e-mail: redakcja@rallyandrace.pl, nr telefonu [+48 512 303 600].

II. DEFINICJE

 1. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej [umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu]. niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową [art. 22[ 1] Kodeksu cywilnego.
 2. Kupujący- każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie, w tym Konsument lub podmiot niebędący konsumentem.
 3. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towar6w na odległość za pośrednictwem Sklepu określające, co najmniej rodzaj i liczb Towar6w.II. OFERTA SKLEPU
 1. Oferta prezentowana na stronie sklepu nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu cywilnego i stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Momentem zawarcia umowy jest moment potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sklep, czyli moment potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez obsługę sklepu.
 3. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Do każdego wysyłanego zamówienia załączamy specyfikację sprzedaży, paragonfiskalny lub faktur VAT.

Ill. ZAMOWIENIA

1. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień [koszyka] na stronie sklepu.

 1. złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili przyj cia tej oferty przez sklep bez zastrzeżeń.
 2. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana – poprzez wykonanie kopii zapasowej – i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu oraz w wersji papierowej – na drukowanych paragonach fiskalnych. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest Kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesyłanym Kupującemu paragonie fiskalnym.
 3. Termin realizacji zamówienia jest liczony od daty potwierdzenia danych niezbędnych do przygotowania zamówienia.
 4. Zamówienia Są realizowane w terminie określonym przy zamawianym produkcie [od otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zgodności zamówienia] z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel. Przez realizację zamówienia w niniejszym regulaminie rozumieć należy przekazanie zakupionego towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Kupującego.
 5. Sprzedawca może kontaktować się z Kupującym celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.
 6. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej są dostarczane w terminie ok. 3 dni roboczych licząc od daty realizacji zamówienia.
 7. W przypadku opóźnień w doręczeniach przesyłek, o których mowa w pkt. 7 i 8 sprzedawca prosi Kupującego o powiadomienie o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną lub e-mailową [prosimy podać nr zamówienia i dane teleadresowe].
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kupującego niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres jak i ponowną wysyłkę na poprawny adres ponosi Kupujący.
 9. Każdy komentarz do zamówienia będzie czytany i uwzględniany w miarę możliwości Sprzedawcy. Wszelkie wątpliwości wynikające z zamieszczonego przez Kupującego komentarza będą wyjaśniane zgodnie z zapisem w pkt. 6.

IV. PŁATNOSCI

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie majce wpływu kształt wcześniej zawartej umowy sprzedaży. Zniżka wynikająca z kupon6w rabatowych dotyczy tylko oznaczonych produktów i nie sumuje się z innymi promocjami.
 2. Za Zamówienia można zapłacić w następujący sposób:
 3.  płatność przelewem bankowym – na konto Sprzedawcy [przy czym przy dokonywaniu przelewu prosimy wskazać dane Sprzedawcy, a w tytule przelewu prosimy wpisać nr zamówienia] – płatność za zamówienie wraz z ewentualnym kosztem wysyłki po złożeniu zamówienia w terminie do 3 dni [w przypadku braku płatności sklep będzie próbował się kontaktować z Kupującym. Zamówienie zostanie wykonane po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy,
 1. płatność poprzez terminal internetowy kartą, za pośrednictwem portalu obsługującego płatności elektroniczne,
 2. płatność poprzez terminal internetowy przelewem elektronicznym – za pośrednictwem internetowego systemu transakcyjnego.
 1. W przypadku, gdy płatność za Zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu,sprzedawca poinformuje Kupującego o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty.
 2. W przypadku, gdy płatność za Zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu,Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 48 h od otrzymania informacji o numerze konta od Kupującego.

V. KOSZTY WYSYŁKI

1. Koszty wysyłki krajowej zawarte są w cenie produktu dla:

 1. bieżącego numeru kwartalnika Rally And Race znajdującego w chwili zakupu poprzez sklep również w ogólnopolskiej sprzedaży,
 2. każdego z rodzajów prenumeraty, pod warunkiem, że jej rozpoczęcie bądź kontynuacja będzie następować od bieżącego numeru kwartalnika Rally And Race znajdującego w chwili zakupu poprzez sklep również w ogólnopolskiej sprzedaży, lub przyszłych wydań,
 3. realizacja zamówień z pkt. a i b następować będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 4. Koszty wysyłki dla pozostałych produktów niewymienionych w pkt. 1 wynoszą 17 złotych, a realizacja takich zamówień następować będzie za pośrednictwem kuriera.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania towaru, tj. od dnia dostarczenia towaru Konsumentowi lub odbioru towaru przez Konsumenta.
 2. W przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć odmomentu dostarczenia ostatniego towaru, partii lub części.
 1. Do zachowania terminu wystarczy wystanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowiw wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu:
  1. jeżeli Konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającejpięćdziesięciu złotych,
  2. umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumerat ,
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przezprzedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostałootwarte po dostarczeniu,
  7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  8. 7. Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dniaotrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. JeżeliKonsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów droższego sposobu dostarczenia towaru. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatność przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba ze Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. Kupujący niebędący Konsumentem nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym regulaminie. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ze zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 30 dni od odstąpienia od umowy – w przypadku świadczeń Konsumenta alba od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy – w przypadku świadczeń Sprzedającego.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWAROW

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
 2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady, wybrane produkty prezentowane na stronie Sklepu objęte są gwarancją producenta. informacje o szczegółach gwarancji znajdują się w opisie poszczególnych produktów.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzeczsprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na celw umowie oznaczony alba wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tymprzedstawiając próbkę lub wzór,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciuumowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia,
  4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego [wydania towaru].Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej alba jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa [wada prawna].
 5. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 6. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku alba rzeczy mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Postanowienia tego nie stosuje się gdy Kupującym jest Konsument.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego [wydania towaru] lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wad . Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny alba odstąpieniu od umowy, chyba ze Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad alba wad usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była juz wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 1. Jeżeli Kupuj9cym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcęusunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba ze doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę . Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwag niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 2. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wad9 pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 3. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wad . Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wadalbo usunięcia wady.
 5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 6. Sprzedawca może odmówić zadość uczynienia  Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cen rzeczy sprzedanej.
 7. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć lub przesłać rzecz wadliwą na adres Sprzedającego wskazany w niniejszym regulaminie.
 8. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwot o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego z9dania w terminie czternastu dni, uważasię ze z9danie to uznał za uzasadnione.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przedupływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
 10. Roszczenie o usunięcie wady lub wymian rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 17 powyżej.
 1. W terminach określonych w ust. 18 powyżej Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 2. W odniesieniu do Kupujących niebędących Konsumentami Sprzedający wyłącza rękojmię za wady prawne i fizyczne.

VIII. PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Kupujący może zgłosić reklamację na adres e-mail redakcja@rallyandrace.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego wskazany w niniejszym regulaminie.
 2. W reklamacji należy oznaczyć numer zamówienia, dat odbioru towaru, opisać zgłoszonyproblem, termin jego stwierdzenia i wskazać, czego Kupujący się domaga [naprawy, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny]. W przypadku wystąpienia wady istotnej Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres Sprzedającego wskazany w niniejszym regulaminie łącznie z reklamacją.
 4. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i reklamowanego towaru i informuje Kupującego o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 5. W przypadku, gdyby rozpatrzenie reklamacji w terminie 14-dniowym byłoby niemożliwe, w szczególności ze względu na konieczność uzyskania wyjaśnień od producenta rzeczy, Sprzedający w tym terminie poinformuje Kupującego o opóźnieniu i jej przyczynach oraz wskaże termin rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku, jeżeli reklamacja jest zasadna, na z9danie Kupującego Sprzedający ponosikoszty przestania reklamowanego towaru i reklamacji Sprzedającemu. Kupujący powinien wskazać poniesione koszty i sposób ich zwrotu Kupującemu. W przypadku, jeżeli reklamacja jest niezasadna, koszty przesyłki ponosi Kupujący.
 7. Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.
 8. W przypadku uwzględnienia reklamacji zwrot świadczenia Kupującego i ewentualnych kosztów, dostarczenie rzeczy wolnej od wad lub naprawa następują w terminie określonym w części VI pkt. 11 niniejszego regulaminu.

IX. USZKODZENIA I BRAKI W TRANSPORCIE, OPOZNIENIA

 1. W przypadku, gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczyn nieodebrania przesyłki proszę podać – rodzaj uszkodzenia jaki byt widoczny.
 2. W sytuacji wskazanej w pkt. 1 powyżej proszę powiadomić Sprzedawcę [redakcja@rallyandrace.pl].
 3. W przypadku, gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległazniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt ze Sprzedawcą [redakcja@rallyandrace.pl].
 4. W przypadku przesyłki kurierskiej Kupujący ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Kupujący powinien spisać protokół z kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Kupującego do złożenia reklamacji. Protokół jest jednak pomocny i skraca procedur reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Kupującego powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarta uszkodzona lub niekompletna. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez Poczt Polską lubkuriera Kupujący jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy, a Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji.
 1. W przypadku zaginięcia przesyłki Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego złoży reklamację do Poczty Polskiej lub kuriera. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować Zamówienie.
 2. W przypadku określonym w pkt. 5 powyżej:
  1. Po złożeniu reklamacji u przewoźnika, Sprzedawca zobowiązuje się wysłać ponownie zamówienie do Kupującego [z uwzględnieniem stanów magazynowych i możliwości sprowadzenia towaru i ustaleń z Konsumentem] lub zwrócićrównowartość Zam6wienia na wskazane konto bankowe lub adres wskazany przezKupującego. W przypadku gdyby jednak zaginiona przesyłka została doręczona jest zobowiązany do odmowy odbioru lub w przypadku odebrania – odesłania jej na koszt Sklepu, lub
  2. Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca zobowiązuje się
   skontaktować z Kupującym celem ustalenia czy Kupujący będzie oczekiwał na wynik reklamacji, czy tez Sprzedawca ma wysłać ponownie Zamówienie [lub zwrócic równowartość zamówienia] przy jednoczesnym zobowiązaniu Kupującego doodesłania pierwszej przesyłki w przypadku jej doręczenia.
  3. Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca czeka na rozstrzygnięcie reklamacji i dokonuje ponownej wysyłki zamówienia lub zwrotu zapłaty za zamówienie dopiero po otrzymaniu wyniku reklamacji.X. DANE OSOBOWE
 1. Zgodnie z ustaw9 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iz dane osobowe Kupujących s9 przechowywane w zbiorze danych RALLYANDRACE sp. z o.o. z siedzibą w Jarocin, ul. Jarosława Dąbrowskiego, nr 7, 63-200 posługującą się NIP 6172225260, REGON 524109599 . Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby referencyjne oraz realizacji zamówień przez Sklep i przetwarzane w celu realizacji działalności gospodarczej, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy z Kupujących dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby Sprzedającego w formie pisemnej.
 2. Sprzedający jest uprawniony do przechowywania danych osobowych Klienta i przetwarzania ich zgodnie z treścią zgód wyrażonych przez Klienta.
 3. Sprzedający nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Kupującego osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta mail, loginów, linków do śledzenia zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacjizamówienia lub tez jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem [kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowe].

XI. POSTANOWIENIA SZCZEGOLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep lnternetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep lnternetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przedzawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie tresci Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać regulamin ze strony Sklepu jako plik w formacie PDF, zapisywać regulamin na posiadanych nośnikach pamięci orazwydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną9 przez Sklep lnternetowy są następujące:
  1. zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep,
  2. serwis subskrypcyjny – zapisanie się do listy obiorców jest dobrowolne.
 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymaganiatechniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep lnternetowy są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputeradokumentów hipertekstowych [HTML] i dokumentów PDF
  3. klient poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.
 6. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone zostały niniejszym regulaminie.
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego określony jest w części VIII niniejszegoregulaminu i stosuje się odpowiednio do usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Sklep informuje, ze korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zapośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem.
 9. Sklep informuje, ze wprowadza dane, niebędące składnikiem treści usług świadczonychdrogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca,opisane w Polityce Cookies Sprzedającego dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
 10. Sklep lnternetowy przesyła kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacjii przebieg realizacji zamówienia.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu.

Właściwość sądu w sporach związanych ze stosunkami regulowanymi niniejszym regulaminem jest przemienna [art. 31-34 Kodeksu postępowania cywilnego. Powództwomożna wytoczyć przed sądem:
– właściwym według siedziby pozwanego, lub

– właściwym według siedziby Sprzedającego, lub
– właściwym dla miejsca wykonania umowy [w przypadku przestania rzeczy Klientowi do

oznaczonego miejsca jest to wskazane przez Klienta miejsce, w pozostałych przypadkach

– miejsce wydania towaru Kupującemu.

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych kupujących-osób fizycznychokreślone zostały w „Polityce prywatności” – Załączniku do niniejszego Regulaminu,stanowiącego jego integralną część.
 2. Zdjęcia i informacje zawarte na stronie sklepu stanowią własność Sprzedawcy i nie mogąbyć wykorzystywane przez inne podmioty bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 13.12.2022 roku. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie Regulamin Sklepu. Zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożeniazamówienia.

 

 • Brak produktów w koszyku